Celem terapii logopedycznej jest komunikowanie się z otoczeniem w sposób werbalny lub pozawerbalny:

 • kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonemowej, leksykalnej, gramatycznej;
 • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy;
 • doskonalenie wymowy już ukształtowanej;
 • wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń;
 • usprawnianie techniki czytania i pisania;
 • wdrażanie dzieci do obcowania z literaturą i sztuką oraz twórczą aktywnością.

Zajęcia logopedyczne odbywają się w gabinecie wyposażonym w profesjonalne programy komputerowe.

Logopeda szkolny konstruuje indywidualny program terapii logopedycznej na podstawie Orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Przeprowadzana jest diagnoza wg Karty Mowy ( słownej lub obrazkowej ).

Terapią logopedyczną w szkole objęte są wszystkie dzieci w zależności od diagnozy poradni psychologiczno – pedagogicznej, wskazań wychowawców i rodziców.

Zapraszamy na zajęcia logopedyczne.

Biblioteka szkolna

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

PONIEDZIAŁEK 8.00-13.00

ŚRODA 8.00-10.30

CZWARTEK 8.00 – 10.30

Pielęgniarka

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

p. Bogusława Wojtczak

GODZINY PRACY:

poniedziałek – piątek  – 8.00-15.30

Pielęgniarka szkolna:

1. Udziela pomocy medycznej uczniom i nauczycielom w stanach zagrożenia zdrowia.

2. Organizuje, przeprowadza i nadzoruje fluoryzację zębów u uczniów szkoły podstawowej w klasach I-IV

3. Wykonuje i interpretuje testy przesiewowe w określonych grupach wiekowych dzieci i młodzieży oraz kieruje ich na badania bilansowe profilaktyczne do lekarza podstawowej opieki medycznej

4. Prowadzi edukację zdrowotną wśród uczniów


Godziny lekcyjne

LEKCJA, PRZERWA, LEKCJA …..

 1. 8.oo-9.00
 2. 9.00-10.00
 3. 10.00-11.00
 4. 11.00-12.00
 5. 12.00-13.00
 6. 13.00-14.00
 7. 14.00-15.00
 8. 15.00-16.00
 9. 16.00-17.00

Psycholog

PSYCHOLOG SZKOLNY

p. Jarosława Kwaśniak

GODZINY PRACY
……………………………………………………………..

Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy w szczególności:
• prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;
• minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
• prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

Dlatego, jeżeli potrzebujesz pomocy:
• w kontaktach z nauczycielami, rówieśnikami, rodzicami,
• w wyborze szkoły zawodowej,
• w nauce,
• we wszystkim, w czym tylko możemy Ci pomóc – zgłoś się!

Wspieramy również rodziców poszukujących pomocy:
• w załatwianiu spraw urzędowych dotyczących rodziny,
• w szukaniu lekarzy specjalistów,
• w wychowywaniu swoich dzieci
• oraz we wszystkich innych sprawach, w których możemy pomóc.