Nagrody i kary

 

NAGRODY:

W okresie nauki uczeń może być wyróżniony, nagrodzony lub ukarany. Za wzorową postawę uczeń otrzymuje wyróżnienia i nagrody np.:

 1. pochwałę wychowawcy klasy wobec uczniów klasy
 2. pochwałę Dyrektora  wobec uczniów klasy
 3. pochwałę Dyrektora wobec uczniów szkoły
 4. list pochwalny wychowawcy i Dyrektora do rodziców ucznia
 5. nagrodę rzeczową
 6. dyplom uznania

Wzorowe wypełnianie funkcji w organizacjach szkolnych, udział w konkursach, zawodach sportowych można odnotować na świadectwie szkolnym lub nagrodzić rzeczowo.

KARY:

Uczniowie, którzy naruszają podstawowe obowiązki uczniowskie i normy zachowania się
w szkole i poza nią mogą być ukarani. Za podstawowe naruszenie obowiązków uczniowskich uważa się w szczególności:

 1. samowolne opuszczanie zajęć szkolnych bez zgody rodziców, opiekunów, nauczyciela
 2. zakłócanie przebiegu zajęć lekcyjnych
 3. ordynarne i brutalne zachowanie się wobec nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły
 4. stwarzanie sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu własnemu i kolegów
 5. utrudnianie wypełniania przez innych uczniów obowiązku systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły
 6. szkodliwe oddziaływanie na kolegów
 7. popularyzowanie nałogów i uzależnień na terenie szkoły

Kary  stosowane wobec uczniów:

 • pozbawienie pełnienia funkcji w klasie
 • pozbawienie pełnienia funkcji w Samorządzie Uczniowskim
 • ustne lub pisemne poinformowanie rodziców (opiekunów) opiekunów o niewłaściwym zachowaniu dziecka
 • pozbawienie ucznia prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz
 • upomnienie lub nagana wychowawcy klasy w formie ustnej lub pisemnej
 • upomnienie lub nagana Dyrektora w formie ustnej lub pisemnej

Udzielenie uczniowi upomnienia lub nagany nie może się odbywać w sposób naruszający jego godność.