Prawa i obowiązki ucznia


UCZEŃ MA PRAWO DO:

 1. Znajomość swoich praw.
 2. Poszanowania godności, życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
 3. Nauki, a w szczególności do przyjmowania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystywaniu wszystkich możliwości szkoły.
 4. Bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
 5. Swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza dobra innych osób.
 6. Spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą (za zgodą i na warunkach określonych przez dyrektora szkoły).
 7. Jednakowego traktowania i oceniania bez względu na wygląd, statut rodzinny i społeczny ucznia.
 8. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny.
 9. Poprawy oceny z zajęć edukacyjnych lub oceny z zachowania zgodnie z procedurą zawartą w ZWO.
 10. Odwołania się do ustalonej oceny z zajęć edukacyjnych lub oceny zachowania zgodnie z procedurą zawartą w ZWO.
 11. Do zrzeszenia się w organizacjach uczniowskich działających w szkole.
 12. Wypoczynku i czasu wolnego między – lekcyjnego.
 13. Do prywatności i tajemnicy korespondencji (prawa do posiadania rzeczy prywatnych i ich nietykalności, zakaz ingerencji w obszar prywatny, w tym komentarzy odnośnie sytuacji rodzinnej, prywatnej, osobistej ucznia (art. 16 Konwencji o Prawach Dziecka)).
 14. Zachowania prywatności swojego ciała, dlatego uczeń powinien być:
  • uprzedzony o terminie badań,
  • badany bez obecności innych osób,
 15. Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć specjalistycznych.
 16. Zwracania się do wychowawcy, nauczycieli, pedagoga, psychologa i dyrektora szkoły ze wszystkimi problemami, celem uzyskania pomocy i dochodzenia swoich praw.

OBOWIĄZKI UCZNIA ODNOSZĄ SIĘ DO:

 1. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.
 2. Przestrzegania zasad kultury słowa i zachowania, nie stosowania agresji i przemocy w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych.
 3. Odpowiedzialności za wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
 4. Usprawiedliwiania nieobecności w ciągu pięciu dni po powrocie do szkoły (dopuszcza się słowne usprawiedliwienie przez rodzica).
 5. Do klas i pracowni uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela. Zasady korzystania z pracowni i obiektów sportowych regulują wewnętrzne regulaminy pracowni.
 6. W czasie zajęć lekcyjnych uczeń nie ma prawa używać telefon komórkowego. Uczniowi nie przestrzegającemu tego zakazu nauczyciel ma prawo odebrać telefon i przekazać dyrektorowi szkoły do depozytu, z którego odebrać telefon mają prawo tylko rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 7. Uczeń ma obowiązek stawiać się punktualnie na lekcji.
 8. Uczeń ma obowiązek zmieniać obuwie na tekstylne i pozostawiać w szatni odzież wierzchnią.
 9. Uczeń ma obowiązek godnie reprezentować szkołę.