Samorząd Uczniowski


Przewodnicząca Samorządu Szkolnego

Damian Leszczyński

Zastępca Przewodniczącego


Sekretarz:


Członkowie:

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Maria Krężel

Przemysław Prawda

Iwona Włodarczyk

Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest:

  1. Uczestnictwo młodzieży w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w relacjach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły
  2. Stwarzanie warunków do wyzwalania w uczniach aktywności społecznej;
  3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania uczniów, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;
  4. Uczenie demokratycznych form współżycia;
  5. Uczenie odpowiedzialności i tolerancji;
  6. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
  7. Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom;
  8. Organizowanie wolnego czasu uczniów;
  9. Reprezentowanie ogółu uczniów;
  10. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.