Psycholog

PSYCHOLOG SZKOLNY

p. Małgorzata Gembka

GODZINY PRACY
……………………………………………………………..

Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy w szczególności:
• prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;
• minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
• prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

Dlatego, jeżeli potrzebujesz pomocy:
• w kontaktach z nauczycielami, rówieśnikami, rodzicami,
• w wyborze szkoły zawodowej,
• w nauce,
• we wszystkim, w czym tylko możemy Ci pomóc – zgłoś się!

Wspieramy również rodziców poszukujących pomocy:
• w załatwianiu spraw urzędowych dotyczących rodziny,
• w szukaniu lekarzy specjalistów,
• w wychowywaniu swoich dzieci
• oraz we wszystkich innych sprawach, w których możemy pomóc.