Pedagog

PEDAGOG SZKOLNY

p. Jolanta Kostecka

GODZINY PRACY:………………………………………………..

Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy w szczególności:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

Dlatego, jeżeli potrzebujesz pomocy:

 • w kontaktach z nauczycielami, rówieśnikami, rodzicami,
 • w wyborze szkoły zawodowej,
 • w nauce,
 • we wszystkim, w czym tylko możemy Ci pomóc – zgłoś się!

Wspieramy również rodziców poszukujących pomocy:

 • w załatwianiu spraw urzędowych dotyczących rodziny,
 • w szukaniu lekarzy specjalistów,
 • w wychowywaniu swoich dzieci
 • oraz we wszystkich innych sprawach, w których możemy pomóc.